JAVA计算两个经纬度之间的距离

1、只不过是封装好的一个计算方法,计算的方式也就是上学时就学过的定理,老规矩直接贴代码,主要是方便实用,计算结果单位:米
 public class MapUtils {
 //private static double EARTH_RADIUS = 6378.137;
 private static double EARTH_RADIUS = 6371.393;
 private static double rad(double d)
 {
 return d * Math.PI / 180.0;
 }
 /**
 * 计算两个经纬度之间的距离
 * @param lat1
 * @param lng1
 * @param lat2
 * @param lng2
 * @return
 */
 public static double GetDistance(double lat1, double lng1, double lat2, double lng2)
 {
 double radLat1 = rad(lat1);
 double radLat2 = rad(lat2);
 double a = radLat1 - radLat2;        
 double b = rad(lng1) - rad(lng2);
 double s = 2 * Math.asin(Math.sqrt(Math.pow(Math.sin(a/2),2) + 
 Math.cos(radLat1)*Math.cos(radLat2)*Math.pow(Math.sin(b/2),2)));
 s = s * EARTH_RADIUS;
 s = Math.round(s * 1000);
 return s;
 }
 public static void main(String[]
 args) {
 System.out.println(MapUtils.GetDistance(29.490295,106.486654,29.615467,106.581515));
 }
 }
 2、顺带提一下百度地图提供的计算两地经纬度的方法,很简单的一句话调用,可以自行去看百度地图API试试,计算结果单位:米
 var map = new BMap.Map("allmap");
 var pointA = new BMap.Point(106.486654,29.490295);  // 点坐标A
 var pointB = new BMap.Point(106.581515,29.615467);  // 点坐标B
 alert(map.getDistance(pointA,pointB)).toFixed(2));  //toFixed(2)意思为保留小数点后两位

程序员之家

程序员之家
请先登录后发表评论
 • 最新评论
 • 总共0条评论